Statistika za rok 2016

0
osob
žije v Březnici
0
let
je průměrný věk osob
0
sňatků
proběhlo v našem matričním obvodě

O Březnici

Březnice leží na rozhraní jižních a středních Čech, uprostřed historického kraje Bozeňska. Pro svoji bohatou historii, množství památek, krásnou přírodu a snadnou dostupnost je vyhledávaným turistickým cílem mnoha návštěvníků.

Počátky gotické tvrze, u které vznikla osada a později tržní město, spadají do první poloviny 13. století, ale z archeologických nálezů se předpokládá osídlení podstatně starší. Tvrz byla postavena při důležité obchodní stezce a velkou roli sehrála i řeka Vlčava.

Vystřídalo se zde několik majitelů - páni z Březnice, kteří svůj původ odvozovali od rodu Buziců, Petr Zmrzlík ze Svojšína, Malovcové z Chýnova a na Vimperce, páni Lokšané z Lokšan, Jeníškové z Újezda, Kolovraté Krakowští a poslední Pálffyové z Erdodu. Historie města byla vždy nerozlučně spjata s dějinami panství.

 

Březnice byla v minulosti městem zemědělským, ve kterém fungovaly řemeslnické cechy. K hospodářskému rozvoji přispělo vybudování železnice. Postupně začaly vznikat průmyslové závody, město bylo elektrifikováno, byl zřízen vodovod, regulována řeka, upraveno náměstí a ulice.

Dobře Zachovalé městské jádro je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Patří sem historicky i architektonicky zajímavé budovy a lokality, které se postupně upravují pro potřeby společenské, kulturní i sociální. Velkým potenciálem pro další kulturní rozkvět je sbírka muzejních exponátů a výtvarných děl, které budou postupně vystavovány v bývalé jezuitské koleji.

V současné době patří město Březnice do okresu Příbram ve Středočeském kraji a svojí infrastrukturou splňuje požadavky občanů i návštěvníků.

Town of Březnice

Březnice lies between the Southern and central Bohemia, in the middle of the historic county of Bozeňsko. Because of its rich history, many monuments, beautiful natuee and easy accessibility it is considered to be quite a popular tourist destination.

The origins of a Gothic fortress, by which a settlement and later a market town was established, come from the first half of the 13th century, but the archaeological findings expected the settlement to be much older. The fortress was built on an important trade routě and also its big role played the Vlčava river. Březnice had several owners - the Lords of Březnice, who derive their origins from the Buzici family, Petr Zmrzlík from Svojšín, Malowetz family from Chýnov and Vimperec, Lokšany Lords, Jeníškové from Újezd, Kolowrat family from Krakow and the last owners was the Palffys family from Erdod. The city‘s history has always been inextricably linked with the history of the estate.

 

Březnice was once an agricultural town with lots of craft guilds. To the economic development contributed a construction of a railroad. The industrial factories began to emerge gradually, the city was electrified, water supply was established, the river was regulated, square and streets were readjusted.

A well-preserved city centre is declared as an urban monument zone. This includes historically and architecturally interesting buildings and locations, which are gradually adjusted according to the social and cultural needs. A collection of museum exhibits and artworks has a great potential for further cultural prosperity and will be displayed in the former Jesuit College.

At present, the city of Březnice belongs to Příbram district in the Central Bohemia Region and its infrastructure meets the demands of citizens and visitors.

Stadt Březnice

Die Stadt Březnice liegt an der Grenze zwischen Sud- und Mittelbőhmen, direkt in der Mitte vom Gebiet Bozeňsko. Fiir ihre interessante Geschichte, groBe Anzahl von historischen Gegenständen, wunderschőne Natur und gute Zufahrt ist sie zum sehr gefragten Zielpunkt fiir viele Touristen und andere Besucher geworden.

Archeologische Forschungen haben den historischen Anfang dieser Siedlung noch vor das 13. Jahrhundert gelegt. Der wesentliche Gegenstand dieser Forschungen ist eine Festung, die in der 1. Halfte des 13. Jahrhundert gebaut wurde, direkt bei einer Kreuzung der Handelswege und neben dem Fluss Vlčava. Es haben sich hier mehrere Inhaber gewechselt - die Herren von Březnice, deren Ursprung von den Herren von Buzic stammte, Herr Petr Zmrzlík von Svojšín, die Herren Malovec von Chýnov und Vimperka, die Herren Lokšan von Lokšan, Herren Jeníšek von Újezd, die Herren Kolovrat von Krakau und die letzten Inhaber waren die Herren Pálffy von Erdod. Die Geschichte der Stadt Březnice wurde immer an die Geschichte der Herrschaft gekoppelt.

 

Die Stadt Březnice war in der Vergangenheit landwirtschaftlich orientiert, daneben konnte man hier aber auch viele Handwerke finden. Eine sehr schnelle Entwicklung der Stadt konnte man nach der Inbetriebnahme der hiesigen Eisenbahn vermerken. Danach wurden hier auch verschiedene Industriewerke gegründet. In der Stadt wurde Schritt fiir Schritt auch die Stromleitung und Wasserleitung installiert, es wurde der Kai beim Fluss, der Stadtplatz und auch viole Strassen neu umgebaut.

Die Stadtmitte hat sich seit der historischen Zeit sehr gut erhalten und wurde zum historischen Schutzgebiet erklärt. Dazu gehőren viele historische Gebäude und Plätze, die stufenweise für modeme Forderungen des Gesellschafts-, Kultur- und Sozialleben angepasst werden. Ein grosses Potential für weitere kulturelle Entwicklung bilden Sammlungen von historischen Exponate und Kunstwerke, die im ehemaligen Jesuiteninternat ausgestellt werden.

Aktuell gehőrt die Stadt Březnice zum Landkreis Příbram im Bezirk Mittelbőhmen und dank ihrer Infrastruktur erfüllt sie alle Forderungen der hiesigen Bürger und Besucher.

Zdroj textu: turistická publikace Město Březnice Vítejte u nás!

Březnická synagoga

Synagoga v Březnici je otevřena po více než 60 letech

Zdejší synagoga byla postavena roku 1725. Dnešní podoba je výsledkem klasicistní přestavby po požáru v roce 1821 a úprav provedených v roce 1874 a na začátku 20. století. Jedná se o neobyčejně krásnou a cennou stavbu, které ani pozdější úpravy nijak neublížily na vnějším vzhledu ani podobě interiéru.

Více informací